Our Team

kiran sir
Prof. Kiran Arun Supekar
Director and Founder
Mr. Sandip Navnath Nakade
COE
Mr. Omshrinath Pralhad Mhaske
COO
Suraj Kailas Ghodke
Krushi Kranti Administrator
Ramaeshwar Dnyaneshwar Chamte
Sant Sahitya Administrator
Aditya Santosh Shinde
CD
Vikas Bhand
CD
Pruthvi Ramesh Supekar
CD
Nikita Khairnar - Supekar
QA
Anuja Sham Nimbalakar
Front end developer